Senaste nytt

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 180210Rapport väg, vatten & grönområden (Uppdaterat 180210)
- Vatten och nätet fungerar bra för närvarande. Inga läckor misstänks.
- På årsmötet kom det upp ett förslag att vi skulle skaffa swish, dit skidåkare kan swisha över ett bidrag till våra spår. Eventuella bidrag lämnas till entreprenören för spårningen att användas för förbättringar efter spåren. Skylten kommer se ut så här: Klicka här!. Styrelsen vill rikta ett stort tack till vår medlem, Lisa Skullman, som bidragit med layout av skylten!
- Omdragning av gul-/grönaskidspåret hanns inte med i år på grund av all snö som kom. Detta förbereds till våren istället.
- Bron över Köarån är reparerad provisoriskt. Det återstår några förbättringar som görs senare. Några träd är borttagna som hängde över ledningar. Röjning efter elljusspåret är ej utfört, och trots att det inte är föreningens mark tog vi beslut om att göra en översyn av gångvägen till Sälfjällstorget och elljusspåret till sommaren 2018.
- Vi har tagit in offerter för att kunna utföra asfaltering av Östfjällsvägen från infarten till Gubbmyrvägens början, och detta arbete beräknar vi kunna börja under sommaren 2018. Styrelsen kommer ansöka om särskilt driftbidrag till trafikverket, för att hålla kostnaden nere.

Är du intresserad av fiber till din fastighet? (Uppdaterat 171110)
Skanova har fått uppdrag av Telia att göra utbyggnad av fiber i Gubbmyren. Schaktning kommer att påböras under vår/sommar 2018.

Vi finns nu även på Facebook
Leta upp gruppen som heter Gubbmyrens Samfällighetsförening, och klicka på "Gå med". Se denna länk. Ulrika Björn ligger som administrator och godkänner allt eftersom de som vill gå med mot vårt medlemsregister. Här kommer du få snabb information om vad som händer samt om nya inlägg läggs upp på hemsidan.


Har du planer på att bygga en Friggebod eller Attefallhus
Bygger du en friggebod på 10 m2 eller 15 m2 fodras det inte bygglov eller anmälan till Byggnadsnämnden. För uppförande av attefallhus med en total yta av 25 m2 fodras inte bygglov men anmälan till byggnadsnämnden måste göras. I vårt område får bostadshuset ha en byggyta på högst 120 m2. Utöver de kan man bygga en friggebod 10 eller 15 m2 och attefallhus totalt 25 m2 .
Placeras boden mot gata och naturmark så är 4,5 meters avstånd en absolut gräns för att byggnaden ska vara bygglovsbefriad. Anlägger någon närmare gata/naturmark än 4,5 meter så måste byggnadsnämnden (om det kommer till deras kännedom) ålägga fastighetsägaren att flytta byggnaden. Det är samma regler som gäller för attefallshus och friggebodar.
Läs mer om byggnation av attefallshus:
Klicka här!
. Om du planerar att inreda boden eller attefallshus för bostadsändamål vill föreningen veta detta eftersom det kan påverka ditt andelstal som bl.a. bygger på hur stor bostadsyta (utvändigt mått) fastigheten har. Används husen som t.ex. förråd, skotergarage räknas de ej in i bostadsytan.

Tänk på att det är parkeringsförbud på våra vägar. Bilar måste parkeras på respektive fastighet.

E-Postadresser
Vi vill förbättra föreningens kommunikation och behöver därför din e-postadress! Om du inte har mailat in den, gör det snarast till samfalligheten@gubbmyren.se. Glöm inte att ange ditt namn, fastighetsbeteckning och adress i Gubbmyren.

Allmän information
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!