Senaste nytt

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 180705Rapport väg, vatten & grönområden (Uppdaterat 180705)
- Fiberutbyggnad påbörjas under vecka 22/23. Vi har tittat över var de kan ha sina kabel-depåer, så det finns ett antal ställen där de kommer att ställa en del kabeltrummor. Under vecka 22 kommer Per-Erik ha en träff med Skanova för att sy ihop sista delarna i planen.
- När det gäller fibergrävningen, så är det Jonas Carlsson som är kontaktperson och hans mobil är 070-520 72 54. Dit kan man vända sig för att få information vad som gäller på varje väg för tillfället. Markpersonal och förare av grävfordon är mycket informativa och hänsynsfulla. Arbetet ligger ca två veckor efter i tidsplanen. Om du har funderingar kring fibergrävningen så hänvisar vi till Jonas Carlsson.
- Byte av ventiler efter inventering planeras att starta så snart vattnet i marken sjunkit undan.
- Kantslåtter är beställd för denna sommar.
- Resterande dikning är beställd och kommer att utföras.
- Asfaltering av Östfjällsvägen är under planering, men kommer inte att ske förrän tidigast efter semestern.
- Genomgång med Lasse ang upprustning av eljusspår och gångvägar behöver göras. När planen är gjord så vill styrelsen ta initiativ till en rensning- och röjningsdag. Förslaget ligger just nu på lördagen den 29 september. Från styrelsen kommer Lennart Larsson äga denna fråga och mer information kommer både här och på Facebook.
- Arbete pågår att sjösätta en ny sträckning inför kommande säong på gul/grön slinga, de sista 2 km in mot träffpunkten. Vi kommer inte kollidera med nya stugområdet. Målsättningen är att detta skall vara klart inför kommande säsongs spårdragning.

Vi finns nu även på Facebook
Leta upp gruppen som heter Gubbmyrens Samfällighetsförening, och klicka på "Gå med". Se denna länk. Ulrika Björn ligger som administrator och godkänner allt eftersom de som vill gå med mot vårt medlemsregister. Här kommer du få snabb information om vad som händer samt om nya inlägg läggs upp på hemsidan.


Har du planer på att bygga en Friggebod eller Attefallhus
Bygger du en friggebod på 10 m2 eller 15 m2 fodras det inte bygglov eller anmälan till Byggnadsnämnden. För uppförande av attefallhus med en total yta av 25 m2 fodras inte bygglov men anmälan till byggnadsnämnden måste göras. I vårt område får bostadshuset ha en byggyta på högst 120 m2. Utöver de kan man bygga en friggebod 10 eller 15 m2 och attefallhus totalt 25 m2 .
Placeras boden mot gata och naturmark så är 4,5 meters avstånd en absolut gräns för att byggnaden ska vara bygglovsbefriad. Anlägger någon närmare gata/naturmark än 4,5 meter så måste byggnadsnämnden (om det kommer till deras kännedom) ålägga fastighetsägaren att flytta byggnaden. Det är samma regler som gäller för attefallshus och friggebodar.
Läs mer om byggnation av attefallshus:
Klicka här!
. Om du planerar att inreda boden eller attefallshus för bostadsändamål vill föreningen veta detta eftersom det kan påverka ditt andelstal som bl.a. bygger på hur stor bostadsyta (utvändigt mått) fastigheten har. Används husen som t.ex. förråd, skotergarage räknas de ej in i bostadsytan.

Tänk på att det är parkeringsförbud på våra vägar. Bilar måste parkeras på respektive fastighet.

E-Postadresser
Vi vill förbättra föreningens kommunikation och behöver därför din e-postadress! Om du inte har mailat in den, gör det snarast till samfalligheten@gubbmyren.se. Glöm inte att ange ditt namn, fastighetsbeteckning och adress i Gubbmyren.

Allmän information
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!