Senaste nytt

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 180926Röjningsinsats 29 september
Lördagen den 29 september planeras som tidigare meddelats en röjningsinsats i Gubbmyrens skidspår där vi förenar nytta med nöje under trivsamma och gemensamma former.

Arbetena handlar om att kvista stammar, förbättra broar och ta bort undervegetation. Vi kommer att klara oss långt med manuella verktyg som bågsåg/yxa/spade och för de som även innehar körkort för motordrivna redskap såsom röjsåg och motorsåg är det helt okey att ta med dessa som handhas under eget ansvar när gäller lag om arbetsmiljörätt.

Vi har fått ihop ca 20 personer för detta arbete vilket är oerhört bra uppslutning. Lennarth har försett anmälda deltagare med uppgift om starttid och samlingsplats. Om du saknar information, ta kontakt med Lennarth.

Styrelsen återkommer här om hur arbetet gick och vilka förbättringar vi kan förvänta oss spårmässigt.

Rapport väg, vatten & grönområden (Uppdaterat 180926)
- Just nu pågår återställningsarbete efter fibergrävningen, och en besiktning kommer att göras så fort återställandet är klart tillsammans med föreningens styrelse. När återställningen utförts så ska vår entreprenör och Per-Erik se över vilka lagningar av asfalt som behöver göras på övre delen av Gubbmyrvägen.
- Vi har tidigare gått ut med att asfaltering av Östfjällsvägen är under planering, men här har vi varit tvungna att ta beslut om att avvakta med anledning av det sker en hel del byggarbeten längre in på Östfjällsvägen, samt att Vamas planerar att gräva vatten och avlopp till dessa två områden längs Östfjällsvägen.
- Byte av pump i hål 7B har utförts. Ytterligare 1-2 pumpar kommer att bytas innan säsong.
- Vattenförbrukningen är något hög så misstanke om vattenläcka finns och undersöks.
- Just nu pågår översyn av elljusspåret med schakt och komplettering grus.
- Byte av dåliga ventiler har påbörjats och fortsätter med kontinuitet.
- Vamas har begärt tillstånd att schakta in mot befintlig pumpstation för anslutning avlopp, och detta har styrelsen sagt ja till.

Vi finns nu även på Facebook
Leta upp gruppen som heter Gubbmyrens Samfällighetsförening, och klicka på "Gå med". Se denna länk. Ulrika Björn ligger som administrator och godkänner allt eftersom de som vill gå med mot vårt medlemsregister. Här kommer du få snabb information om vad som händer samt om nya inlägg läggs upp på hemsidan.


Har du planer på att bygga en Friggebod eller Attefallhus
Bygger du en friggebod på 10 m2 eller 15 m2 fodras det inte bygglov eller anmälan till Byggnadsnämnden. För uppförande av attefallhus med en total yta av 25 m2 fodras inte bygglov men anmälan till byggnadsnämnden måste göras. I vårt område får bostadshuset ha en byggyta på högst 120 m2. Utöver de kan man bygga en friggebod 10 eller 15 m2 och attefallhus totalt 25 m2 .
Placeras boden mot gata och naturmark så är 4,5 meters avstånd en absolut gräns för att byggnaden ska vara bygglovsbefriad. Anlägger någon närmare gata/naturmark än 4,5 meter så måste byggnadsnämnden (om det kommer till deras kännedom) ålägga fastighetsägaren att flytta byggnaden. Det är samma regler som gäller för attefallshus och friggebodar.
Läs mer om byggnation av attefallshus:
Klicka här!
. Om du planerar att inreda boden eller attefallshus för bostadsändamål vill föreningen veta detta eftersom det kan påverka ditt andelstal som bl.a. bygger på hur stor bostadsyta (utvändigt mått) fastigheten har. Används husen som t.ex. förråd, skotergarage räknas de ej in i bostadsytan.

Tänk på att det är parkeringsförbud på våra vägar. Bilar måste parkeras på respektive fastighet.

E-Postadresser
Vi vill förbättra föreningens kommunikation och behöver därför din e-postadress! Om du inte har mailat in den, gör det snarast till samfalligheten@gubbmyren.se. Glöm inte att ange ditt namn, fastighetsbeteckning och adress i Gubbmyren.

Allmän information
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!