Senaste nytt

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 2404022024-04-02
Alla handlingar från årsmötet ligger nu under Rapporter & Underlag klicka här!. Årsmötesprotokollet kommer publiceras när det är färdigställt och justerat och det hittar du här, klicka här!.

E-Postadresser
Vi vill förbättra föreningens kommunikation och behöver därför din e-postadress! Om du inte har mailat in den, gör det snarast till samfalligheten@gubbmyren.se. Glöm inte att ange ditt namn, fastighetsbeteckning och adress i Gubbmyren.

Rapport väg, vatten & grönområden (Uppdaterat 2406XX)
Kommer uppdateras inför nästa styrelsemöte som äger rum i juni

Byte av elleverantör (Uppdaterat 230414)
Gubbmyrens Samfällighetsförening byter elleverantör från Dalakraft till Telge Energi och avtalet träder i kraft senare i vår. Liksom tidigare kan våra medlemmar teckna hängavtal med vår nya elleverantör Telge Energi enligt avtalet/affärsuppgörelsen. Klicka här!

Vamas Vattenanslutning (Uppdaterat 220621)
Styrelsen hade Teamsmöte med Vamas, Anders Bergman och Mårten Sundström den 3 maj med anledning av att vattenförsörjningen utgjorde en diskussionspunkt på dagordningen vid årsmötet den 17 april.

Vamas har investerat i ett vattenverk i närheten av Västerdalälvens västra sida strax norr om Sälen By.

På uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna har Vamas fått till uppgift att säkerställa vattenförsörjningen från Sälen By till Granfjällsstöten.

Anslutningar av stugbyar över fjället sker successivt under en flerårsperiod och tiden för Gubbmyren beräknas tidigast 2025.

Malungs Elnät beräknas även 2025 då vara klar med ny eldragning från Ställverket vid Lindvallen och västerut vilket delvis är avhängigt för Vamas tidsplaner.

Varje fastighetsägare inom Gubbmyrens Samfällighet kommer så småningom att utgöra enskild part gentemot Vamas för anslutning och leverans av vatten. Kostnaden för detta beräknades då till lägst 80.000.

Vad avgiften för anslutning till respektive fastighetsägare blir kommer vi att återkomma om, i nästa information som går ut efter sommaren.

Avloppsanläggningen är redan kommunaliserad och berörs inte.

Den juridiska processen vidare är att Samfälligheten tecknar avtal om överlåtelse av befintligt vattenledningsnät inklusive vattenverk efter en gemensam värdering där tidigare investeringar och avskrivningar beaktas. Den eventuella ersättning vi får vårt vattenverk idag, kommer tillfalla föreningen

Samfälligheten hade vid årsmötet en punkt på dagordningen om framtagande av ny detaljplan.

Mötet beslöt att vidare utreda förutsättningarna med planansökan inför nästa årsmöte 2023.

I det sammanhanget kommer en kommunal V/A anslutning att bli obligatorisk.

Fiber (Uppdaterat 190214)
Då vi får en hel del frågor om fiber till styrelsen, så vill vi bara meddela att om du har frågor om fiberinkoppling så är det till Telia / Öppen Fiber du skall vända dig till. Det föreningen har ansvar för är enbart grävningen på våra marker, och besiktningen som hör till. Det är sedan upp till varje fastighetsägare att ta dialogen med leverantören.

Vi finns även på Facebook
Leta upp gruppen som heter Gubbmyrens Samfällighetsförening, och klicka på "Gå med". Se denna länk. Ulrika Björn ligger som administrator och godkänner allt eftersom de som vill gå med mot vårt medlemsregister. Här kommer du få snabb information om vad som händer samt om nya inlägg läggs upp på hemsidan.


Har du planer på att bygga en Friggebod eller Attefallhus
Bygger du en friggebod på 10 m2 eller 15 m2 fodras det inte bygglov eller anmälan till Byggnadsnämnden. För uppförande av attefallhus med en total yta av 30 m2 fodras inte bygglov men anmälan till byggnadsnämnden måste göras. I vårt område får bostadshuset ha en byggyta på högst 120 m2. Utöver de kan man bygga en friggebod 10 eller 15 m2 och attefallhus totalt 30 m2 .
Placeras boden mot gata och naturmark så är 4,5 meters avstånd en absolut gräns för att byggnaden ska vara bygglovsbefriad. Anlägger någon närmare gata/naturmark än 4,5 meter så måste byggnadsnämnden (om det kommer till deras kännedom) ålägga fastighetsägaren att flytta byggnaden. Det är samma regler som gäller för attefallshus och friggebodar.
Läs mer om byggnation av attefallshus:
Klicka här!
. Om du planerar att inreda boden eller attefallshus för bostadsändamål vill föreningen veta detta eftersom det kan påverka ditt andelstal som bl.a. bygger på hur stor bostadsyta (utvändigt mått) fastigheten har. Används husen som t.ex. förråd, skotergarage räknas de ej in i bostadsytan.