Välkommen till Gubbmyren!

Senast uppdaterad av Ulrika Björn 240213Vattenprover - 2024-01-30
Nya vattenprover är gjorda vilka påvisar ett något för högt värde på en komponent. Vi som ägare av vattensystemet har då alltid en skyldighet att anmäla detta till miljöverket, vilket vi också har gjort och anslag om detta har också sänts ut av Malung-Sälens kommun.
Värt att nämna i sammanhanget är att de sedan förra mätningen har sänkt vissa gränsvärden vilket föranledde att vi inte gick igenom denna gång - Värdet på koliforma bakterier redovisar samma nivåer som tidigare prover. Vi som förening skall självklart följa alla direktiv som finns så en handlingsplan kommer inom kort sättas. Fram tills dess att åtgärder vidtagits så råder Miljöinspektionen att vattnet skall kokas.

Uppdatering: 2024-01-30
För att tydliggöra ytterligare, så har vi har ett påvisat resultat av att koliforma bakterier är över gränsvärdet för en samfällighet, att understryka så har vi EJ överskridit gränsvärdet för E-coli bakterier.

Vi har påvisat 1ml / 100ml vilket är gränsvärdet för en större samfällighet. Om vi hade haft en privat brunn för enskild tomt så är gränsvärdet 50 / 100ml och det gränsvärdet är vi långt under.

Vi inväntar just provtagnings-kit, för att kunna göra ytterligare 5 provsvar på koliforma bakterier på lite utspridda platser för att eventuellt kunna lokalisera vart det kan komma ifrån. Om vi har vi samma värden på flera ställen kommer vi att installera en UV-ljus anläggning inom kort som tar bort de koliforma bakterierna. Man bör fortsättningsvis koka vattnet. vi kommer att gå ut med mer information så fort den når oss.

Uppdatering: 2024-02-08
5 ytterligare prover är genomförda och har nu skickats in för analys och vi beräknar få svar inom ca 1 vecka. Rekommendationen är att fortsätta koka vattnet, men det är inget skall-krav.

Uppdatering: 2024-02-10
Av de 5 vattenprover vi nu tagit har vi fått tillbaka resultatet på 1 utav dem och glädjande nog så visade analysresultatet nivåer under gränsvärdet och är på så vis godkänt. Restriktionerna hävs dock inte förrän vi fått in alla 5 provsvar och vi beräknar få in dessa under början av nästa vecka och kommer redovisa dem så fort vi får dem.

Uppdatering 2024-02-12
Idag har vi fått in ytterligare provsvar som är godkänd som är taget i samma provpunkt som de första resultatet som var kontaminerat. Vi kommer uppdatera er med löpande resultat av resterande prover. Just nu ser de väldigt positivt ut.

Uppdatering 2024-02-13
Idag har vi fått in de sista proverna som är också godkända som vi har sedan redovisat för Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen i Malung-Sälens kommun. Då inte längre koliforma bakterier är påvisade i dricksvattnet kan kokningsrekommendationerna upphävas för Gubbmyrens samfällighetsförening. Malung-Sälens kommun kommer att gå ut med denna information på deras hemsida och sociala kanaler under morgondagen.

Vad är Gubbmyren
Gubbmyren är ett trivsamt och variationsrikt stugområde nära Lindvallen och Sälfjällstorget i Sälen. Inom området finns 435 fritidshus, de flesta från 70- och tidigt 80-tal.

Om du vill veta mer om området och samfälligheten, klicka här!

Föreningsidé

Syftet med vår föreningsidé är:
- konkretisera föreningens mål
- vara vägledande för stryrelsens arbete

1. Ha en hög säkerhetsnivå på den egna vattenförsörjningen
2. Ha en god standard på vägar och snöröjning inom området
3. Ha välskötta grönområden, vägrenar och skidspår.
4. Ge medlemmarna snabb och bra information och ha en fyllig och uppdaterad hemsida
5. Ha en kostnadseffektiv förvaltning och administration
6. Ha en god ekonomi och likviditet
7. Skapa ett område med stor trivsel och god grannsämja.

Biltrafik på området och parkeringsförbud
OBS! På Gubbmyrområdet gäller högerregeln på samtliga vägar, vilket gör att du är skyldig att ge företräde för trafikant som kommer från höger! Tänk på detta och sänk farten, det gäller speciellt på Gubbmyrvägen!

Tänk på att det är parkeringsförbud på våra vägar. Bilar måste parkeras på respektive fastighet!

Uthyrning
OBS! Om du önskar hyra en stuga i Gubbmyrområdet ber vi dig ta kontakt med någon av stuguthyrarna i Sälenområdet. Gubbmyrens samfällighetsförening har ingen egen stuguthyrning.

Längdskidåkning
Gubbmyren har ett mycket välskött spårsystem som utgår från en spårcentral.

Om du vill veta mer om hur spåren är uppbyggda, klicka här!.

Om du vill veta mer om Sälen, Klicka här!

För att se en karta över Gubbmyren, Klicka här!